Hållbarhet - CSR   

     

VDs ord

I samhället där Hörby Bruk verkar är det viktigt för oss att ta ett större samhällsansvar än vad lagar och förordningar kräver. På marknaden bland våra kunder och användare känner vi av en större medvetenhet idag än vi gjort tidigare. Denna medvetenhet består inte enbart i produkternas beskaffenhet och innehåll utan även i hur de är framtagna. Hörby Bruks tradition är att på ett ansvarsfullt sätt tillverka kvalitetsprodukter för privat och professionellt bruk. Detta gör att våra återförsäljares och slutkunders krav på produkterna stämmer väl överens med detta sätt att arbeta. Då det gäller produkt och komponentförsörjning är det en växande trend i vår bransch att tillverkning sker i lågprisländer. Då även Hörby Bruk delvis producerar i Fjärran Östern ställer det stora krav på vårt CSR-arbete.

På Hörby Bruk anser vi att arbetet med CSR leder till ett ökat samhällsansvar. Detta tjänar företaget på samtidigt som intressentrelationerna stärks. En av våra stora tillgångar är styrkan i vårt varumärke. Detta stärks ytterligare i och med CSR-arbetet. Samtidigt ökar medarbetarnas engagemang och vi förbättrar förutsättningarna till fler affärer. Ytterst handlar dock CSR-arbetet om att ge ett bidrag till en bättre värld där vi får uppleva en mer hållbar utveckling för människor och miljö såväl lokalt som globalt.

Inom ramen för CSR-arbetet har vi formerat ett antal policies. Vi tagit fram Jämställdhetspolicy och Arbetsmiljöpolicy samt ytterligare ett antal dokument som vägleder vår verksamhet. En Intern uppförandekod har arbetats fram som i punktform beskriver vårt förhållningssätt till omvärlden. Till våra leverantörer i Fjärran Östern har vi förmedlat en extern uppförandekod som ställer krav kring sund företagssamhet och skall försäkra sig om att deras produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden och innefattar krav och riktlinjer för arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet. Detta dokument har samtliga leverantörer i Fjärran Östern tagit del av och skrivit under. Ett liknande förfarande är tänkt med våra övriga större leverantörer.

Hörby Bruks arbete med CSR kommer att fortsätta och vara en prioriterad och integrerad del av verksamheten. En kontinuerlig intressentdialog kommer att vara ett viktigt instrument i samhällsansvaret. En sund och bra arbetsmiljö kommer även att vara av högsta prioritet för att säkra en framtida organisation med ett stort engagemang.

Göran Sjöberg
VD

CSR-strategi

Våra medarbetare

 • Främja kvinnliga sökanden bland kollektiv personal
 • Kontinuerligt arbete för att öka frisktalen bland medarbetare

Vår miljö

 • Kartläggning av transporters CO2-utsläpp
 • Kontinuerligt arbete mot ständiga förbättringar enligt ISO 14001

Vår värdekedja

 • Social och miljömässig kravställning på våra  leverantörer utifrån vår uppförandekod. Uppföljning av ställda krav.
 • Ökad kommunikation med kund/användare kring Hörby Bruks ansvarstagande
 • Bygga långsiktiga kundrelationer och företroende för Hörby Bruks produkter

Våra produkter

 • CSR som del av våra produkters kvalitet
 • Ta sociala och miljömässiga hänsyn i produktutvecklingen
 • Kontinuerligt arbete mot ständiga förbättringar enligt ISO 9001

CSR policy

Hörby Bruk strävar efter att ta ansvar för sin påverkan på samhället och miljön. I hela värdekedjan försöker vi kontinuerligt att öka vår positiva och minska vår negativa påverkan. Målet är att skapa värde både för Hörby Bruk och för våra intressenter.

Vårt CSR-arbete skall bedrivas i enlighet med standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000:s principer och riktlinjer. Vi eftersträvar alltid ett ansvarstagande utöver det som lagar kräver och detta arbete skall ske i dialog och samarbete med våra viktigaste intressenter.

Vårt ansvarstagande baseras på vår CSR-strategi med tydlig koppling till vår affärsstrategi och bygger på och genomsyras av våra kärnvärden:

 • Kundfokus
 • Lagarbete
 • Resultatdriven organisation
 • Kvalitetskultur

Vår verksamhet skall i alla led bedrivas med transparens, kvalitet (CSR som del i produktkvaliteten) hög affärsetik samt respekt för mänskliga rättigheter och miljö som ledstjärna.

Intressentdialog

Vi strävar efter en aktiv och kontinuerlig dialog med våra intressenter. Hörby Bruks nyckelintressenter är Anställda, Användare, Kunder, Leverantörer (i första ledet), Lokalsamhället, Myndigheter samt Ägare.

Väsentlighetsanalys

Som en viktig del av vår intressentdialog har vi genomfört en Väsentlighetsanalys. Resultatet av Väsentlighetsanalysen visar vilka aspekter av CSR-arbetet på Hörby Bruk som är viktigast för våra nyckelintressenter. De fyra olika områden som togs upp i analysen var; Företaget Hörby Bruk, Produkter, Miljö och Leverantörer.

Prioriterade områden med utgångspunkt från Väsentlighetsanalysen

 • Goda arbetsvillkor och trygg arbetsmiljö på Hörby Bruk. Dessa parametrar säkras genom ett ständigt pågående arbete i Skyddskommittén. Kontinuerliga förbättringar t ex i form av förbättrad belysning, säkrare truckgångar, förbättrade pallställ och ny golvbeläggning.
 • Säkra produkter.  Produkter som utvecklas och produceras uppfyller alltid gällande standard på marknaden.
 • Kundservice. Hörby Bruk erbjuder professionell kundservice med hög tillgänglighet.
 • Goda arbetsvillkor hos våra leverantörer. Långsiktiga och nära relationer säkrar villkoren hos våra leverantörer.

Styrdokument

Intern uppförandekod

Den interna uppförandekoden beskriver för våra intressenter hur vi på Hörby Bruk agerar mot varandra. Dokumentet sammanfattar hur vi driver vårt företag.

Code of Conduct

Den externa uppförandekoden visar på de krav Hörby Bruk ställer på sina leverantörer och innefattar krav och riktlinjer för bl a arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet.

Policys

Hörby Bruks anställda har ett antal policys som ledstjärnor i den dagliga verksamheten som t ex Jämnställdhetspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Policy för rehabilitering, Brandskyddspolicy, Drogpolicy och IT-policy.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
1 sv